Què és?

 • És l’òrgan superior del COSS

Qui el forma?

 • Un/a conseller/a que designa el Consell Comarcal d’Osona
 • El/la representant que designa l’entitat
 • L’alcalde/essa o regidor/a de cada un dels ens locals que formin part del COSS
MUNICIPIREPRESENTANT
AlpensMontserrat Juvanteny Canal
CalldetenesMarc Verdaguer
CollsuspinaMarta Tarter Homs
EspinelvesNuria Delgado Calero
GurbMontserrat Faro Basco
Les Masies de RodaLluís Sallés Roca
L’EsquirolAlba Molas Rifà
LluçàJoan Carles Solé Latorre
MontesquiuElisabet Ferreres Vergès
OlostPere Martí Grau
OristàMontserrat Juvanteny Canal
PerafitaMontserrat Juvanteny Canal
Prats de LluçanèsMontserrat Juvanteny Canal
Roda de TerEva González Fernández
Rupit i PruitLourdes Marsal Capdevila
Sant Agustí de LluçanèsMontserrat Juvanteny Canal
Sant Bartomeu del GrauMontserrat Juvanteny Canal
Sant Boi de LluçanèsMaria Martínez Castro
Sant Feliu SasserraMontserrat Juvanteny Canal
Sant Julià de VilatortaTrini Subirana Arumí
Sant Martí d’AlbarsMontserrat Juvanteny Canal
Sant Pere de TorellóJoaquim Fité Girvés
Sant Quirze de BesoraMaria Teresa Espadaler Casellas
Sant Sadurní d’OsormortCarme Fabregas Casanovas
Sant Vicenç de TorellóAina Casanova Prat
Santa Eugènia de BergaAnna Franquesa Roca
Santa Maria de BesoraRamon Soler Torner
SobremuntMontserrat Juvanteny Canal
SoraJosep Salarich Tarabal
TavèrnolesFrancisca Clarà Rabal
TavertetLourdes Rovira Plarromaní
VidràMarta Vivet Dot
Vilanova de SauSandra Blanch Vila

Funcions

 • Aprovar la modificació d’aquests Estatuts, sense perjudici de la necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats
 • Aprovar el pressupost anual i les modificacions
 • Aprovar el programa d’activitats, amb la vigència que es determini
 • Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió dels serveis
 • Aprovar la dissolució del COSS
 • Crear la Comissió executiva
 • Nomenar el/la tresorer/a
 • Aprovar la plantilla de personal del COSS
 • Aprovar i/o modificar les àrees territorials d’actuació dels serveis socials bàsics i els municipis que en formaran part
 • Crear les comissions informatives i/o de seguiment, si s’escau
 • Establir les aportacions dels ens consorciats

Qui és?

 • És el representant a tots els efectes i pot comparèixer sense necessitat de poder previ especial davant de tota classe d’autoritats i davant de tot tipus de persones

Qui el forma?

 • El/la conseller/a delegat/ada de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

Funcions

 • Fer complir les decisions dels òrgans de govern del COSS i ordenar-ne, si s’escau, la seva publicació
 • Dirigir el personal en tots els seus aspectes, el nomenament, acomiadament disciplinari o separació del servei
 • Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el COSS
 • Autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes de fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitat no superi ni el percentatge indicat, ni la quantia assenyalada i sempre que no se superin les dotacions pressupostàries de l’any en curs
 • Ordenar tots els pagaments
 • Preparar l’avantprojecte de pressupost del COSS
 • Elaborar la memòria anual de gestió dels serveis
 • Les altres que la legislació de règim local atribueix a l’alcalde

Qui és?

 • Substitueix les funcions del/de la president/a en cas d’absència, vacant o malaltia

Qui el forma?

 • És proposat/ada pel/per la president/a del COSS

Si el Consell plenari acorda crear-la, actualment no n’hi ha cap